Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PUUR treinreizen

Definities

De boeking

Informatie

Voor de reis

Annuleringskosten

Uitvoering van de reis

Aansprakelijkheid

Verplichtingen reiziger

Overige bepalingen

Calamiteitenfonds

DEFINITIES

Artikel 1 – Definities

Organisator: PUUR treinreizen B.V. ingeschreven onder KvK-nummer 77685318.
Reiziger: iedere persoon die met PUUR treinreizen B.V. een overeenkomst met betrekking tot een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen.
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte reis, inclusief deze voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een pakketreis of indien de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PUUR treinreizen B.V. aangeboden of met PUUR treinreizen B.V. overeengekomen pakketreizen.

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van PUUR treinreizen B.V., tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van PUUR treinreizen B.V. uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod

De aangeboden reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van PUUR treinreizen B.V. uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van PUUR treinreizen B.V.. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.3 De boeking

De overeenkomst komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van PUUR treinreizen B.V. aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de reis.

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden PUUR treinreizen B.V. niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.

3.5 Bijzondere wensen en voorkeuren

Aan bijzondere wensen en voorkeuren die de reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij  PUUR treinreizen B.V. schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten

Indien de reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan PUUR treinreizen B.V. kenbaar maakt, zal PUUR treinreizen B.V. beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien PUUR treinreizen B.V. niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de overeenkomst niet tot stand komen. PUUR treinreizen B.V. kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

3.7 Bevestiging van de boeking

PUUR treinreizen B.V. stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8 Herroeping door reiziger

Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.9 Minderjarigen

De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.10 Boeken voor andere reizigers & communicatie

De reiziger die voor andere reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers bij de boeking door te geven. De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De reiziger die de reis boekt vrijwaart PUUR treinreizen B.V. voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door PUUR treinreizen B.V.
4.1 Reissom

De reissom wordt vermeld in de offerte. De prijs die gegeven wordt is de prijs voor alle deelnemers,
tenzij anders vermeld.

4.2 Informatie door PUUR treinreizen B.V. bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt PUUR treinreizen B.V. de overeenkomst aan de reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

4.3 Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4 Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 2 weken voor vertrek aan de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 7 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze PUUR treinreizen B.V. meteen op de hoogte te stellen. Bij last-minute boekingen wordt de verzending van de reisbescheiden door PUUR treinreizen B.V. afgestemd met de reiziger. De kosten voor een spoedverzending bedragen € 35 per boeking.

4.5 Informatie over verzekering

PUUR treinreizen B.V. wijst de reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. PUUR treinreizen B.V. kan een dergelijke verzekering verplichten als de reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende reiziger alle relevante informatie over de aangemelde reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de reiziger van deelname wordt uitgesloten. De reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig Artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij PUUR treinreizen B.V. in verband met eventuele gevolgen voor de reis. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele los geboekte treintickets. De aanbetaling dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur te zijn ontvangen.

6.2 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 4 weken voor aanvang van de reis, dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de reis te zijn ontvangen.

6.3 Verzuim en rente

Indien de reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Incassokosten

De reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de reiziger niet betaald heeft, kan PUUR treinreizen B.V. de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan PUUR treinreizen B.V. de reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan PUUR treinreizen B.V. de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in Artikel 9 lid 2 bij de reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet  voldoen aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vlieg- of treintickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de tickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de reis is dan mogelijk indien – op kosten van de reiziger – nieuwe vlieg- of treintickets worden geboekt. De reiziger verzoekt PUUR treinreizen B.V. uiterlijk 7 dagen voor de reis om de persoon in de plaats te stellen.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de reiziger
8.1 Wijziging

De reiziger die de reis heeft geboekt kan PUUR treinreizen B.V. schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. PUUR treinreizen B.V. is hier niet toe verplicht. PUUR treinreizen B.V. stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. De wijzigingskosten bedragen € 50.

8.2 Wijziging vertrekdatum

Tenzij PUUR treinreizen B.V. aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van Artikel 9 lid 2 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de reiziger
9.1 Annulering

De reiziger kan de boeking voor aanvang van de reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door PUUR treinreizen B.V. wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten

a) tot en met 43 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
b) vanaf 42 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
c) vanaf 21 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d) vanaf 14 dagen tot en met 6 dagen vóór de dag van vertrek: 70% van de reissom;
e) vanaf 5 dagen tot en met 3 dagen vóór de dag van vertrek: 90% van de reissom;
f) vanaf 2 dagen vóór de dag van vertrek, op de vertrekdag of later 100% van de reissom.

9.3 Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal reizigers wordt verminderd, kan PUUR treinreizen B.V. naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

  1. de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of
  2. de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.
9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de reiziger en PUUR treinreizen B.V. de reis omboeken naar een later moment. Als de reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens Artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging

PUUR treinreizen B.V. kan tot 20 dagen vóór aanvang van de reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden. PUUR treinreizen B.V. kan in de overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en krijgt de reiziger de betaalde reissom terug.

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de reiziger toekomt, wordt € 35 administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 – Wijziging door PUUR treinreizen B.V.
11.1 Wijzigingen

PUUR treinreizen B.V. kan voor aanvang van de reis eenzijdig kleine wijzigingen in de reis doorvoeren. De reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan PUUR treinreizen B.V. voor aanvang van de reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis. De reiziger kan de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de reiziger betaalde reissom terugbetaald. PUUR treinreizen B.V.  kan de reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 – Annulering door PUUR treinreizen B.V.
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen

PUUR treinreizen B.V. kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal. De reiziger wordt op de hoogte gebracht, uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis.

12.2 Annulering i.v.m. overmacht

PUUR treinreizen B.V. kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als PUUR treinreizen B.V. de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt PUUR treinreizen B.V. reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4 Annulering door toedoen van de reiziger

Als de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de reiziger is opgegeven, kan PUUR treinreizen B.V. de overeenkomst annuleren. De reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in Artikel 9.2 verschuldigd.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid en tekortkomingen
13.1 Goede uitvoering van de reis

PUUR treinreizen B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten, ongeacht of deze door PUUR treinreizen B.V. zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd. PUUR treinreizen B.V. dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

PUUR treinreizen B.V. zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien PUUR treinreizen B.V. niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij PUUR treinreizen B.V. bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3 Klachtplicht reiziger

De reiziger stelt de reisdienstverlener en PUUR treinreizen B.V. in lijn met Artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de reisdiensten.

13.4 Oplossing door PUUR treinreizen B.V.

PUUR treinreizen B.V. zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal PUUR treinreizen B.V. (of reisdienstverlener) in overleg treden met de reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger.

Artikel 14 – Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand

PUUR treinreizen B.V. verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 Kosten

PUUR treinreizen B.V. brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
15.1 Toerekening en overmacht

De reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a) de reiziger;
b) derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c) onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van PUUR treinreizen B.V. voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van PUUR treinreizen B.V..

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien PUUR treinreizen B.V. aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade

PUUR treinreizen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de reis heeft plaatsgevonden. Indien de reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6 Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de reis vervalt.

15.7 Geen dubbele compensatie

De reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze overeenkomst.

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 16 – Verplichtingen reiziger
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzigingen

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van PUUR treinreizen B.V. en de reisdienstverleners op te volgen.

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, kan PUUR treinreizen B.V./reisdienstverlener de reiziger de verdere deelname aan de reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de reiziger.

16.3 Waarschuwing

Voordat de reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart PUUR treinreizen B.V. van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners, andere reizigers of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5 Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

16.6 Formele gezondheidseisen

De reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de reiziger.

16.7 Maatregelen door reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de reiziger de reisdienst en de toegang worden ontzegd.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 – Klachten
17.1 Informatie

PUUR treinreizen B.V. verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2  Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. De klacht dient ook bij PUUR treinreizen B.V. te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17 uur) ook per e-mail.

17.3 Communicatiekosten

De reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet en e-mail.

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen binnen twee maanden na de reis, schriftelijk en met redenen omkleed bij PUUR treinreizen B.V. te zijn ingediend.

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van tekortkomingen of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het 2e lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van PUUR treinreizen B.V. door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
– PUUR treinreizen B.V. de commerciële activiteiten voor de overeengekomen reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
– de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4 Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van PUUR treinreizen B.V. is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is PUUR treinreizen B.V. daarnaast toegestaan de reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

Calamiteitenfonds

PUUR treinreizen B.V. met KvK nummer 77685318 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Uw reisorganisator

PUUR treinreizen B.V.
Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen aan den IJssel
(0031) 06-45068642
[email protected]
www.puurtreinreizen.nl

© versie 26 november 2023 PUUR treinreizen B.V.

Niets uit de publicaties mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUUR treinreizen B.V..

Reisvoorstel aanvragen